Zanieczyszczenia to nieodłączna część wszelkiego rodzaju przemysłu. W powietrzu obiektów przemysłowych mogą pojawić się zanieczyszczenia stałe (pyły i włókna), gazowe i biologiczne o oddziaływaniu drażniącym, alergizującym, toksycznym, kancerogennym lub radioaktywnym. Mogą być one przyczyną zarówno chorób zawodowych, jak i dyskomfortu związanego np. z występującym uciążliwym i nieprzyjemnym zapachem.

Wydzielane podczas procesów technologicznych ciepło oraz para wodna, również są uważane za zanieczyszczenie. Łatwopalne i wybuchowe zanieczyszczenia powietrza występujące w stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne mogą być niebezpieczne dla ludzi i obiektów, ponieważ ich obecność może prowadzić do wybuchów i pożarów. Aby zapewnić właściwe warunki pracy, należy trafnie ocenić zagrożenie, jego rodzaj i wielkość, a także określić środki i metody przeciwdziałania.

Dzięki zastosowaniu efektywnej wentylacji, filtrowentylacji i odpylania w halach produkcyjnych możemy stworzyć środowisko bezpieczne dla zdrowia pracowników, jak również wspomagające jakość procesu produkcyjnego i zmniejszające awaryjność wykorzystywanych urządzeń, spowodowaną np. zapyleniem powietrza.

Przemysłowa instalacja wentylacyjna i filtrowentylacyjna ma za zadanie odprowadzać zanieczyszczone powietrze z miejsca emisji, w jak największym stopniu ograniczając jego rozprzestrzenianie się w hali i jednocześnie zapewniając dopływ odpowiednio oczyszczonego powietrza na potrzeby pracowników. Istotne jest, aby zaplanować zarówno wentylację wywiewną i nawiewną. Mogą one mieć postać miejscową (stanowiskową) oraz systemu zapewniającego wentylację całej hali. Zasadnicza kwestią jest również właściwe umiejscowienie nawiewników i wywiewników w pomieszczeniu oraz dobór pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Projektowanie instalacji wentylacyjnych, filtrowentylacyjnych i odpylania musi być jednocześnie zgodne z wymaganiami prawnymi zamieszczonymi w odpowiednich rozporządzeniach i normach. Dokładna znajomość procesów technologicznych, rozmieszczenia źródeł zanieczyszczeń, ich rodzaju, ilości oraz sposobu rozprzestrzeniania, a także miejsc, w których występują najwyższe ich stężenia, stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej rozwiązania wentylacyjnego, lokalizacji odciągów miejscowych (stacjonarnych lub mobilnych) oraz nawiewników i wywiewników wentylacji ogólnej. Każda hala produkcyjna jest niepowtarzalna i wymaga osobnej analizy.