Problem ochrony zdrowia człowieka przy pracach spawalniczych jest nierozerwalnie związany z rozwojem technologii spawalniczych, doskonaleniem materiałów dodatkowych oraz powszechnym stosowaniem spawania w różnych gałęziach przemysłu. Wyniki badań wpływu poszczególnych metod łączenia materiałów na organizm człowieka prowadzone w naukowych ośrodkach medycznych znalazły odzwierciedlenie w wielu przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach spawalniczych. Ochrona zdrowia pracowników przy procesach spawania nabiera coraz większego znaczenia i jest obecnie jednym z zagadnień priorytetowych dla każdego pracodawcy. Przed pracodawcami w branży spawalniczej stają coraz to nowe zadania związane z rosnącymi wymaganiami odnoszącymi się do bezpiecznej organizacji miejsc pracy. Sytuacja ta przyczynia się do wzrostu zainteresowania wszelkimi rozwiązaniami prowadzącymi do skutecznej poprawy warunków pracy przy procesach spawania.

Powstający w procesach spawalniczych dym spawalniczy (aerozol) jest mieszaniną drobno dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu spawalniczego) oraz substancji chemicznych (gazów). Pył spawalniczy powstający w wyniku działania plazmy łuku na materiał podstawowy i dodatkowy, składa się z tlenków, krzemianów, fluorokrzemianów, fluorków oraz węglanów metali i niemetali.

Proces spawania drutami proszkowymi często jest charakteryzowany jako proces niebezpieczny dla pracowników ze względu na toksyczność dymów spawalniczych, a także na bardzo wysoką ich emisję; szczególnie uciążliwe warunki pracy przypisuje się spawaniu drutami samoosłonowymi. Ilość substancji toksycznych wydzielających się w czasie spawania drutami proszkowymi samoosłonowymi jest nieporównywalnie większa, niż w czasie spawania elektrodami otulonymi.

Osobną grupę materiałów dodatkowych emitujących szkodliwe zanieczyszczenia pyłowe stanowią spoiwa do spawania metali nieżelaznych, tj. miedzi, aluminium i ich stopów. Powinno się stosować następujące zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników przy procesach spawania metali: dobierając materiały spawalnicze należy zapoznać się z wielkością emisji pyłu i gazów oraz ze składem chemicznym pyłu, które charakteryzują dane materiały spawalnicze, wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić z wykorzystaniem skutecznych systemów wentylacji miejscowej i wentylacji ogólnej. Wentylację miejscową należy dobierać uwzględniając warunki prowadzenia procesu spawania i procesów pokrewnych, w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu dużymi stężeniami zanieczyszczeń (takich jak: przestrzenie ograniczone, zamknięte) należy szczególnie dbać o zastosowanie skutecznej wentylacji).