W zakładach produkcyjnych, podczas procesów technologicznych, do powietrza, które otacza stanowisko pracy nieustannie dostają się różne zanieczyszczenia: cząstki stałe, gazy, pary i mgły, czy też aerozole ciekłe. Sporym problemem jest również emisja ciepła oraz pary wodnej. Tego typu zanieczyszczenia powodują:

  • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi z powodu właściwości drażniących różnych substancji
  • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych
  • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń

Z powyższych powodów w obiektach przemysłowych konieczne jest zatem zapewnienie właściwych warunków pracy. Zastosowanie właściwej wentylacji przemysłowej może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. W każdym przemyśle zagrożenia bywają różne, uzależnione przede wszystkim od charakteru wytwarzanych produktów oraz od warunków w jakich są one produkowane.

Przed przystąpieniem do wyboru systemu wentylacji przemysłowej, należy dokładnie zapoznać się z technologią produkcji. Trzeba szczegółowo zaznajomić się z procesami technologicznymi, rozmieszczeniem źródeł powstawania zanieczyszczeń, ich rodzajami. Nie bez znaczenia jest także ilość oraz sposób ich rozprzestrzeniania. Istotne są miejsca, w których występują najwyższe stężenia. Dopiero taka analiza stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej rozwiązania wentylacji oraz lokalizacji odciągów miejscowych, nawiewników i wywiewników i wentylacji globalnej. W przemyśle chemicznym, ze względu na różnorodność produkcji, wymagania co do parametrów powietrza wewnętrznego są ustalane zgodnie z wymogami technologii. W wielu pomieszczeniach przemysłowych, halach produkcyjnych o różnym przeznaczeniu, w różnorodnych magazynach czy laboratoriach chemicznych, musi być utrzymywana stała, określona temperatura i często stała wilgotność. Zadaniem wentylacji i filtrowentylacji w pomieszczeniach laboratorium jest: ograniczenie lub wyeliminowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przez prowadzenie procesów chemicznych w obudowach (digestoriach) zaopatrzonych w wentylatory odciągowe lub stosowanie odciągów miejscowych w miejscach wykonywania doświadczeń (stoły, pulpity).

Wszelkiego typu instalacje wentylacyjne w zakładach chemicznych mają za zadanie chronić pracowników przed zatruciem. Przede wszystkim odfiltrowują resztki niebezpiecznych substancji z powietrza, jednak w sytuacjach zagrożenia są uruchamia się je przy pełnej mocy, w celu wyeliminowana wysokiego stężenia środków niebezpiecznych.

Powszechne wentylatory, nie nadają się do tego typu zakładów. Do intensywnej pracy służą zazwyczaj wentylatory kanałowe, które montuje się praktycznie w każdym zakładzie chemicznym. Mogą one odpompować kilometry sześcienne powietrza w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo, ze względu na szkodliwy charakter substancji, powietrze to musi być także filtrowane. Pozwala to ograniczać szkodliwość dla środowiska takich placówek.

Można również zastosować urządzenia niestacjonarne. Do tej grupy filtrów należą agregaty filtracyjno-wentylacyjne. Mają one bezpośrednie zastosowanie w pomieszczeniu, aby pozbyć się zanieczyszczonego powietrza ze źródła emisji. Po oczyszczeniu jest ono ponownie wprowadzane do pomieszczenia. Niewątpliwą zaletą tego typu urządzeń jest łatwość ustawiania ich przy dowolnym stanowisku. Wpływają one też na oraz oszczędność energii cieplnej w sezonie grzewczym poprzez wprowadzanie oczyszczonego powietrza z powrotem do pomieszczenia (a nie na zewnątrz budynku).

Szczególne przypadki w przemyśle chemicznym pojawiają się podczas niebezpiecznych procesów galwanizacyjnych, które prowadzi się w wannach. Stosowane wtedy chemiczne roztwory wydzielają silnie trujące i niebezpieczne substancje. Bezwzględnie powinno się stosować w takich przypadkach odciągi miejscowe w dodatkowo odizolowanych pomieszczeniach z zastosowaniem dodatkowej wentylacji pomieszczenia. Wentylatory przy wannach muszą być kwasoodporne z wirnikiem ciężkiej budowy o niewielkiej liczbie łopatek prostych. Obudowa wentylatora powinna być zaopatrzona w urządzenie do spuszczania nagromadzonego kondensatu. Przewody wywiewne powinny być wyprowadzone ponad dach. Urządzenie wentylacji nawiewnej powinno być zaopatrzone filtry do oczyszczania powietrza od pyłu.

Obecnie na rynku można firmy, laboratoria czy inne większe zakłady produkcyjne mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju urządzenia służące do właściwej filtrowentylacji. Mogą to być pochłaniacze, odciągi pyłów, odkurzacz przemysłowe czy zestawy mini odciągów do małych laboratoriów. Stosuje się wentylatory promieniowe do montażu kanałowego, wentylatory do montażu na dachu Będą to urządzenia stacjonarne lub według potrzeb także i centralne z systemami automatycznego oczyszczania.

Wszystko jednak będzie uzależnione od tego jakie zanieczyszczenia należy wyeliminować i w jak wielkich halach, aby zapewnić zdrowie bezpieczne warunki pracy dla pracowników