Polimery i kompozyty to materiały otaczające nas w coraz większym stopniu. Pomimo tego, że były one stosowane już tysiące lat temu, to właśnie w ostatnich parudziesięciu latach obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania tymi materiałami. Kompozyty stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały o lepszych wskaźnikach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, a ponadto pozwalają na świadome kształtowanie pożądanych własności w stopniu niedostępnym w przypadku pozostałych materiałów.

Współczesna technika wykorzystuje kompozyty zawierające fazy metalowe, ceramiczne i polimerowe, przy czym kompozyty ceramiczne i polimerowe dominują na rynku materiałów kompozytowych.

Jednak pomimo licznych zalet jakie niewątpliwie wykazują te materiały mają one jedną zasadniczą wadę- zły wpływ na zdrowie człowieka. Najbardziej niebezpieczne okazuje się wdychanie pyłów i dymów powstających w procesach wytwórczych i obróbkowych polimerów i kompozytów. W skutek oddziaływania zarówno temperaturą jak i narzędziami mechanicznymi przede wszystkim materiały polimerowe uwalniają do naszej atmosfery szkodliwe substancje. Rozwiązaniem tego niezwykle istotnego problemu jest zastosowanie odpowiedniej filtrowentylacji i odpylania w halach produkcyjnych.

Podstawowymi procesami stosowanymi w przetwórstwie tworzyw polimerowych są: wtryskiwanie, wytłaczanie, laminowanie, odlewanie, prasowanie oraz kalandrowanie. Z racji swojej specyfiki, procesy te mogą być przyczyną różnego typu zagrożeń powodowanych głównie przez występujące w nich szkodliwe substancje chemiczne. Wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych, rozpuszczalniki, pył tworzyw sztucznych to tylko niektóre zagrożenia, które czekają na pracowników w halach, gdzie produkowane lub obrabiane są kompozyty i polimery.

Kodeks bezpieczeństwa i higieny pracy oraz limity środowiskowe narzucają na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i czystości na stanowisku pracy. Wiąże się z tym również zapewnienie odpowiedniej czystości powietrza od substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Dotyczy to także branży kompozytowej i polimerowej. W przemyśle tworzyw sztucznych mamy do czynienia nie tylko z polimerami syntetycznymi, ale też naturalnymi. Bardzo często są one modyfikowane chemicznie, fizykochemicznie lub poprzez dodatki w postaci wypełniaczy, plastyfikatorów, stabilizatorów, barwników oraz pigmentów. Dodatki te występują przeważnie w formie sypkiej. To właśnie procesy związane z przygotowaniem, kruszeniem, przesiewaniem, mieszaniem, transportem, konfekcjonowaniem tych sypkich materiałów są przyczyną powstawania szkodliwego dla zdrowia zapylenia. Koniecznością jest jego ograniczanie i eliminowanie. Niektóre detale polimerowe wytwarzane metodami formowania, wymagają dodatkowej obróbki, na przykład szlifowania lub piaskowania powierzchni.

Procesy wytwórcze i przetwórcze polimerów i kompozytów nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek posiadania instalacji filtrowentylacyjnej i odpylania. Obróbka skrawaniem i szlifowanie tworzyw sztucznych stwarzają szczególne wyzwanie ze względu na powstające ładunki elektrostatyczne i właściwości pyłu. Pył powstający przy obróbce tworzyw sztucznych jest materiałem łatwopalnym. Dlatego przy doborze filtra i materiału filtracyjnego w branży tworzyw sztucznych lub kompozytów należy zwrócić uwagę na specyfikę obecnych pyłów. Mogą one bowiem zawierać elementy włókniste, zagnieżdżające się we wkładach filtracyjnych i trudnych do usunięcia podczas czyszczenia impulsowego.

W branży polimerowej i kompozytowej właściwie funkcjonująca instalacja filtrowentylacyjna jest elementem koniecznym. Składać się ona powinna przede wszystkim z globalnej instalacji filtrowentylacyjnej, która jest postawą do zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz hali przemysłowej i czystości stanowiska pracy. Główną funkcją wentylacji ogólnej w zakładzie produkcyjnym jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza poprzez wymianę powietrza i rozcieńczenie występujących zanieczyszczeń, a następnie utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego.

Istnieją jednak takie obiekty, gdzie proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie miejscowej instalacji odciągowej. System ten może przybierać postać pojedynczego wyciągu, współpracującego ściśle z wentylacją globalną albo tworzyć zintegrowany system filtracji zanieczyszczeń – instalacja odpylania. Odciągi lokalne można zaprojektować jako okapy, ssawy, czy też częściowe lub całkowite (zamknięte) obudowy.

Odpowiednio dobrana i zaprojektowana instalacja, po profesjonalnym montażu i regulacji rozwiązuje całkowicie problemy związane z obecnością pyłów technologicznych w przestrzeni hal. Precyzyjne obliczenia przeprowadzone przy przygotowywaniu koncepcji instalacji odpylania i projektu wykonawczego pozwolą wyeliminować, lub istotnie zredukować zagrożenia dla środowiska i dostosować poziomy ewentualnych zanieczyszczeń do wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia obecnych w środowisku pracy, określonych w stosownych przepisach.

Istnieją również przypadki, że pyły przy produkcji i przetwórstwie polimerów i kompozytów mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wtedy należy zastosować specjalne instalacje i systemy, zgodne z dyrektywą ATEX (przeciwwybuchowe).