Obróbka skrawaniem jest jedną z najczęściej stosowanych technologii kształtowania materiałów. Zalicza się ona do technologii ubytkowych i tworzy grupę metod, których wspólną cechą jest formowanie tworzyw, drewna lub obróbka metali poprzez ścinanie (frezowanie, toczenie) lub ścieranie (szlifowanie) warstwy powierzchniowej. Proces może być przeprowadzany metodą ręczną lub za pomocą specjalistycznych maszyn. Są one przystosowane do pracy z różnymi narzędziami. Dlatego stwarzają bardzo szerokie możliwości formowania, począwszy od nadawania elementowi ogólnego kształtu, po nacinanie rowków czy wiercenie otworów.  Podstawowa obróbka metali metodą skrawania dzieli się na wiórową i ścierną. W przypadku tej pierwszej (frezowanie, toczenie) efektem pracy narzędzia są wióry, których kształt i wielkość są uzależnione od zastosowanej metody i narzędzia. Obróbka metali metodą ścierną (szlifowanie) zazwyczaj generuje pył o różnej ziarnistości, którą warunkuje np. klasa papieru ściernego. Obróbka skrawaniem może też mieć formę obwiedniową, którą jest np. frezowanie kół zębatych.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn w procesie obróbki skrawaniem metali wiążę się z narażeniem operatora obrabiarki na oddziaływanie czynników, stwarzających potencjalne możliwości występowania wypadków przy pracy i wymaga zachowywania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Do szkodliwych czynników chemicznych, które mogą występować przy obsłudze maszyn do obróbki metali należą mgły olejowe lub pyły szlifierskie. Niemal wszystkie prace obróbcze metali powodują powstawanie pewnej ilości mgły olejowej. Płyny używane do chłodzenia narzędzi i obrabianych przedmiotów (podczas obróbki me­tali) wskutek działania sił mechanicznych oraz oddziaływania ciepła generowanego w wyniku tarcia przekształcają się w lekką mgiełkę. Mgiełka ta stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia operatorów i szkodliwie oddziałuje na środowisko pracy maszyn. Natomiast podczas prac szlifierskich, ściernica wytwarza dużo pyłu szli­fierskiego (cząsteczki zeszlifowanego materiału oraz wykruszone ziarna ściernicy), co daje efekt w postaci snopu świecących iskier. Większa część rozrzuconego pyłu szlifierskiego zatrzymywana zostaje przez osłonę, ale znaczna jego część wydostaje się również na zewnątrz.

W przemyśle obróbki skrawaniem najczęściej stosuje się: filtry i wkłady hydrauliczne, wkłady powietrza, filtry i wkłady oleju, filtry ssawne, separatory, wkłady do nafty i wody, maty filtracyjne, filtry patronowe, filtry kieszeniowe, kasetowe, filtry węglowe, filtry świecowe czy worki filtracyjne.